از آنجاییکه سرویس مدیریت و تحلیل تماسها ( سرویس گزارشگیری و تحلیل تماس های تلفنی | Call Analytics Service for Panasonic ) ارتباط نزدیکی با تولید کنندگان مراکز تلفن در سراسر جهان دارد. قصد داریم نرم افزارها و مستندات مورد نیاز جهت مدیریت و بروزرسانی دستگاه های سانترال را در این بخش قرار بدهیم.

فایل بروزرسانی : KX-TDA50(G) v6.0100 MPR SD Files

تاریخ انتشار : ۰۶/۲۰/۲۰۱۴

دانلود   KX-TDA50(G) v6.0100 MPR SD Files