استریسک - الستیکس

 

سرویس گزارشگیری و تحلیل تماسهای تلفنی از مراکز تلفن ویپ و مرکز تماس ویپ مبتنی بر استریسک – الستیکس – ایزابل و فری پی اکس هم پشتیبانی می کند.

Asterisk settings
Please login to your asterisk via SSH.

edit /etc/asterisk/cdr_manager.conf

and change

——————-

[general]
enabled = no

——————–

to
———————

[general]
enabled = yes
———————

edit /etc/asterisk/manager.conf

and add the following line after [admin] section

———————

[pbxdom]
secret = pbxdom
read = cdr,agent
write = command,cdr
———————

Restart your PBX

PBXDom settings
Add new PBX under your registered collector with the following information

Vendor = Asterisk

Model = Asterisk

Connection Type = TCP/IP Client

IP = Your Asterisk IP Address

Port = 5038

Login = pbxdom

Password = pbxdom

رای شما به این مطلب
  • 5/5
  • 2 رتبه بندی
2 رتبه بندیX
Very bad! Bad Hmmm Oke Good!
0% 0% 0% 0% 100%