میانگین مدت زمان رسیدگی به هر تماس چیست؟ میانگین مدت زمان رسیدگی به هر تماس که با حروف مخفف AHT شناخته می شود، به واقع مقیاسی است که به طور گسترده ای به عنوان شاخص کلیدی عملکرد یا KPI در مراکز تماس و اساسا به منظور پیشرفت و بهبود مهارت...

مطالعه آموزش