اگر می خواهید مطمئن شوید که بهترین میزان رضایتمندی مشتری از طریق بخش پشتیبانی شما ارائه شده است یا خیر، باید اطمینان حاصل کنید که با قرارداد سطح سرویس دهی درستی پشتیبانی می شوید. زمانی که قرارداد سطح سرویس دهی درستی داشته باشید، قادر خواهید بود تا سرویس دهی نامحدودی...

مطالعه آموزش

میانگین مدت زمان رسیدگی به هر تماس چیست؟ میانگین مدت زمان رسیدگی به هر تماس که با حروف مخفف AHT شناخته می شود، به واقع مقیاسی است که به طور گسترده ای به عنوان شاخص کلیدی عملکرد یا KPI در مراکز تماس و اساسا به منظور پیشرفت و بهبود مهارت...

مطالعه آموزش