گزارشگیری و داشبورد استریسک, الستیکس, ایزابل, فری پی بی اکس امروزه نرم افزارهای متن باز مدیریت تماس و کال سنتر مثل استریسک الستیکس ایزابل فری پی بی اکس و … بخش بزرگی از بازار را تصاحب کرده اند و این به این دلیل است که کاربر می تواند به سادگی...

مطالعه مطلب

  Avaya IP Office Server Edition Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     ۲۳۰۰ User     blank Password     blank PBX Settings   Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address ۰.۰.۰.۰ TCP Port ۲۳۰۰ Records to Buffer ۵۰۰ Call...

مطالعه مطلب

  Avaya IP Office 500 V2 Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     ۲۳۰۰ User     blank Password     blank     PBX Settings Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address ۰.۰.۰.۰ TCP Port ۲۳۰۰ Records to Buffer ۵۰۰...

مطالعه مطلب

    Avaya IP Office 500 Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     ۲۳۰۰ User     blank Password     blank PBX Settings Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address ۰.۰.۰.۰ TCP Port ۲۳۰۰ Records to Buffer ۵۰۰ Call Splitting...

مطالعه مطلب

  Avaya IP Office 406 Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     ۲۳۰۰ User     blank Password     blank     PBX Settings     Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address ۰.۰.۰.۰ TCP Port ۲۳۰۰ Records to...

مطالعه مطلب