سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی از مرکز تماس ابری Amazon connect نیز پشتیبانی می کند. شما با استفاده از سرویس گزارشگیری و مدیریت تماسها می توانید به داشبوردها و گزارشات متنوع از وضعیت ارتباطات تلفنی خود دسترسی داشته باشید. لازم به ذکر است که همکاری فیمابین بین سرویس...

مطالعه مطلب

  همانطور که مطلع هستید مرکز تلفن Yeastar نیز مبتنی براستریسک می باشد و توسط سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی پشتیبانی می شود. شما به راحتی در عرض چند دقیقه می توانید مرکز تلفنی یستار خود را به داشبورد و گزارشات متنوع مجهز کنید. مراکز تلفن یستار Yeastar  پشتیبانی...

مطالعه مطلب

  سرویس گزارشگیری و تحلیل تماسهای تلفنی از مراکز تلفن ویپ و مرکز تماس ویپ مبتنی بر استریسک – الستیکس – ایزابل و فری پی اکس هم پشتیبانی می کند. Asterisk settings Please login to your asterisk via SSH. edit /etc/asterisk/cdr_manager.conf and change ——————- [general] enabled = no ——————– to...

مطالعه مطلب

  Avaya IP Office Server Edition Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     ۲۳۰۰ User     blank Password     blank PBX Settings   Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address ۰.۰.۰.۰ TCP Port ۲۳۰۰ Records to Buffer ۵۰۰ Call...

مطالعه مطلب

  Avaya IP Office 500 V2 Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     ۲۳۰۰ User     blank Password     blank     PBX Settings Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address ۰.۰.۰.۰ TCP Port ۲۳۰۰ Records to Buffer ۵۰۰...

مطالعه مطلب

    Avaya IP Office 500 Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     ۲۳۰۰ User     blank Password     blank PBX Settings Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address ۰.۰.۰.۰ TCP Port ۲۳۰۰ Records to Buffer ۵۰۰ Call Splitting...

مطالعه مطلب

  Avaya IP Office 406 Configuration collector software Set IP Address     IP address of IP office unit Port     ۲۳۰۰ User     blank Password     blank     PBX Settings     Open the IP office Manager Console or web console and go to: System > SMDR IP Address ۰.۰.۰.۰ TCP Port ۲۳۰۰ Records to...

مطالعه مطلب