114

  1.  لغو آبونمان خطوط بی استفاده یا کم کاربرد
  2. کاهش هزینه های غیر ضروری
  3. شناسایی و بررسی پر هزینه ترین تماس ها
  4. شناسایی و بررسی پر هزینه ترین واحد های سازمان
  5. شناسایی و بررسی پر هزینه ترین کارمندان
  6. بررسی و رفع اشکالات قبوض تلفنی مخابرات
  7. تخصیص بودجه تلفنی به واحدهای سازمانی یا هر داخلی
  8. شناسایی و بررسی راه حل های بهتر برای تماس های گران
  9. شناسایی پر تماس ترین شماره ها در سازمان