چه طور می خواهید از کارکنان خود بهره وری بیشتری کسب کنید؟ آیا آنها را با طرح تشویقی ثابت شده ای با انگیزه می کنید؟ آیا اهدافی تنظیم کرده اید که بتوان آنها را به راحتی با هم مقایسه و اندازه گیری کرد؟ آیا وضوح وظایف و انتظارات هرکس...

مطالعه مطلب

    به یاد دارید آخرین باری که تجزیه تحلیل کاملی از تماس هایتان داشتید ، چه وقتی بود ؟ ،اگر شرکت شما مانند بسیاری از شرکت ها از نظر بودجه در تنگنا قرار دارد ، پس بودجه ای برای گزارش گیری از طریق ضبط جزئیات تماس دراختیارتان نیست ....

مطالعه مطلب