در جلساتی که با همکاران توسعه دیجیتالی داشتیم. تصمیم بر این شد که از این به بعد راجع به کتابهایی که می خوانیم برای شما بنویسیم و آنها را به شما معرفی کنیم. شاید این کتابها برای شما هم مفید باشد. چند نکته : معرفی کتاب به منزله تایید یا...

مطالعه مطلب

در هر سازمان بزرگ ،یک سلسله مراتب مدیریتی وجود دارد که کل فعالیت های سازمانی را مدیریت می کند . خواه مدیر ارشد باشید و یا در سطح سرپرست ، شما مسئول هدایت و مدیریت یک سری نیروهای تحت سرپرستی خود هستید. یک مدیرخوب قادر است با تغییراتی کوچک ،تاثیر...

مطالعه مطلب