پشتیبانی از سرویس مرکز تماس ابری Amazon connect

پشتیبانی از سرویس مرکز تماس ابری Amazon connect

  سرویس مدیریت و تحلیل تماسهای تلفنی از مرکز تماس ابری Amazon connect نیز پشتیبانی می کند. شما با استفاده از سرویس گزارشگیری و مدیریت تماسها می توانید به داشبوردها و گزارشات متنوع از وضعیت ارتباطات تلفنی خود دسترسی داشته باشید. لازم به ذکر است که همکاری فیمابین بین سرویس...

انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶