114

 1.  لغو آبونمان خطوط بی استفاده یا کم کاربرد
 2. کاهش هزینه های غیر ضروری
 3. شناسایی و بررسی پر هزینه ترین تماس ها
 4. شناسایی و بررسی پر هزینه ترین واحد های سازمان
 5. شناسایی و بررسی پر هزینه ترین کارمندان
 6. بررسی و رفع اشکالات قبوض تلفنی مخابرات
 7. تخصیص بودجه تلفنی به واحدهای سازمانی یا هر داخلی
 8. شناسایی و بررسی راه حل های بهتر برای تماس های گران
 9. شناسایی پر تماس ترین شماره ها در سازمان

 

  سبد خرید